Fysioterapi og rehabilitering på Fokusklinikken

FYSIOTERAPI HOS FOKUSKLINIKKEN OG LYSTBETONT FYSISK AKTIVITET:

På Fokusklinikken utgjør fysioterapi en stor del av behandlingstilbudet til pasienter med muskel og skjelettplager.  Fysioterapi fokuserer på opptrening og rehabilitering, og benytter trening og behandling for at pasienten skal oppnå samme grad av funksjonsevne som tidligere.  

Fysioterapeutene på Fokusklinikken vil foreta en grundig fysikalsk undersøkelse, som vil danne grunnlaget for behandlingsplanen.

Fysioterapeutene på Fokusklinikken vil foreta en grundig fysikalsk undersøkelse, som vil danne grunnlaget for behandlingsplanen.

Som pasient hos en av våre fysioterapeuter vil du ved første konsultasjon kunne forvente å bli møtt med en grundig fysikalsk undersøkelse på bakgrunn av de symptomer du oppgir, som vil danne grunnlag for behandlingsplanen. Fysioterapeuten vil spørre inn til dine forventninger, motivasjon og engasjement, slik at dere har et felles utgangspunkt for behandlingsforløpet og kan evaluere dette fortløpende. På bakgrunn av overstående vil fysioterapeuten etterstrebe å estimere behandlingsforløpets innhold og tidsaspekt, inkludert treningsøvelser, forskjellige behandlingstiltak og forståelse av egen skade, med målsetning om at du skal oppleve økt trygghet og tydelighet omkring ditt behandlingsforløp. 

 

TAR UTGANGSPUNKT I INTERNASJONAL ANERKJENT MODELL 

Den fysioterapeutiske undersøkelse og behandling hos oss på Fokusklinkken tar utgangspunkt i en internasjonal modell som er anerkjent og benyttes av fysioterapeuter i hele verden. Modellen sikrer at pasientens ressurser og begrensinger i behandlingen tas med som utgangspunkt og gjør at behandlingen tilpasses den enkelte. (http://www.who.int/classifications/icf/en/)

 

REHABILITERING - HVA INNEBÆRER DET?

Fysioterapeutene på Fokusklinikken tilbyr trening og rehabilitering individuelt eller i små grupper. Foto: Fokusklinikken

Fysioterapeutene på Fokusklinikken tilbyr trening og rehabilitering individuelt eller i små grupper. Foto: Fokusklinikken

Rehabiliteringen tar ofte utgangspunkt i å bygge opp svake muskler og ledd, slik at de kan stå imot den fysiske belastning du har i din hverdag. Våre fysioterapeuter vurderer at treningen må være meningsfull som en avgjørende faktor for et vellykket behandlingsforløp, og legger derfor vekt på at du gjennom behandlingsforløpet får innsikt i og forståelse for helingstid for forskjellige vevstyper, og hvordan eksempelvis trening påvirker vevet. Pasienten vil altså oppleve å være en aktiv del av rehabiliteringsprosessen, og får ikke kun et treningsprogram utlevert i hånden. 
For å kunne hjelpe deg, må vi vite hvilke anatomiske struktur som er skadet eller årsaken til problemene, og hvordan det påvirker ditt aktivitets- og deltakelsesnivå i hverdagen, eksempelvis på jobb og/ eller under fritidsinteresser. Det kan være personlige faktorer og omgivelser som påvirker skaden positivt eller negativt, bl.a. tid, logistikk, psykisk tilstand, økonomi og forventninger.

 

MÅL FOR BEHANDLINGSFORLØPET

De typiske overordnede mål for behandlingsforløpet vil ta utgangspunkt i å redusere smerte, øke bevegelighet og/eller styrke kroppen. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes behov, og vil i alle behandlingsforløp stille spørsmål som:

1.    Hva er det du ikke kan, som du ønsker å kunne?
2.    Hvilken type fysisk aktivitet trives du med? Gå tur, sykle, hagearbeid, løp, ski osv.?

Forsking og vår erfaring viser at fysisk aktivitet må være lystbetonet og relevant! Som pasient vil du ikke oppleve å få et standardisert treningsprogram, men et program som er tilpasset deg og dine behov. Fysioterapeuten vil gjennomgå alle relevante øvelser med deg og du vil få programmet både i papirform og i elektronisk utgave med video av hver enkelt øvelse, slik at det blir enklere å gjennomføre øvelsene med korrekt utførelse når du er hjemme eller på treningsstudio. Alt dette er inkludert i prisen.

 

FYSIOTERAPEUTENE PÅ FOKUSKLINIKKEN TILBYR:

På Fokusklinikken får du individuell oppfølgning og god hjelp. FOTO: Fokusklinikken

På Fokusklinikken får du individuell oppfølgning og god hjelp. FOTO: Fokusklinikken

På Fokusklinikken har vi en skjermet trening-sal med det mest nødvendige treningsutstyret, og kan ivareta alle former for rehabilitering og frisktrening. Vi tilbyr individuelle treningstimer, gruppetrening som slynge-, rygg,- og knegrupper samt personlig trening. Det er av våre terapeuter høyeste prioritet at pasienten føler seg sett, hørt og ivaretatt, og at undersøkelse, behandling og trening er forståelig og relevant. 

Vi kjenner våre egne styrker og begrensninger som terapeuter, og vil derfor alltid henvise til best mulige behandlingsted både internt og eksternt, for å sikre raskest mulig bedring hos pasienten. Vi har et stort tverrfaglig nettverk internt på klinikken som brukes aktivt. Du vil kunne oppleve at fysioterapeuten bruker tid på å diskutere eller undersøke din skade med kiropraktor, osteopat eller massasjeterapeutene, for å få med flere synspunkter og detaljer. Kiropraktorene har henvisnings- og sykemeldingsrett. Dette gir oss muligheten til å påvirke pasientens aktuelle omfang av plager mer effektivt, da vi eksempelvis kan henvise og få svar på bildeundersøkelser raskt, og avlaste pasienten med sykemelding der det vurderes som nødvendig. 

Oppfølgning er vårt varemerke, og vi har respekt for den enkeltes ressurser i forløpet. Vi tar vare på deg som pasient hos Fokusklinikken og følger deg opp så lenge du ønsker eller inntil du har et akseptabelt nivå ift. smerter og måloppnåelse. Hvis du ønsker, følger vi deg gjerne opp over telefon, mail eller med en oppfølgningstime også etter din skade, for å sikre langvarige effekt og minimere risikoen for tilbakefall.

FYSIOTERAPEUTENES KOMPETANSER OG ERFARING:

Fysioterapeutene hos Fokusklinikken har mange års erfaring med de fleste forskjellige diagnoser i hele muskel og skjelettsystemet, men også fra ulike private klinikker i både inn – og utland; Landsforeningen for Ryggmargsskade, trening av soldater i Forsvaret, Ortopedkirurgisk og Lungemedisinsk Avdeling på sykehus samt mange års arbeid med eliteidrett på landslagsnivå i både volleyball, fotball og ishockey. 

Treningsterapien er en stor del av fysioterapeutenes behandling, men de bruker også akupunktur, trykkbølge, såletilpasning og kinesiotape. 

FYSISK AKTIVITET ER FREMTIDEN:

Personlig trening med fysioterapeut. Foto: Fokusklinikken

Personlig trening med fysioterapeut. Foto: Fokusklinikken

Forskning viser at det ikke kun er den enkelte behandling som gjør pasientene friske fra deres smerter i muskler eller skjelett. Derimot er fysisk aktivitet ”verktøyet” som virker best mot disse smertene. Det er ikke kun spesifikk aktivitet, som for eksempel løp eller treningsøvelser, som alene gir god effekt.  Generell fysisk aktivitet har også stor betydning. Sykling til og fra jobb, gåturer, leke med barna på lekeplassen, eller hagearbeid er gode eksempler på generell fysisk aktivitet.  

I dag er den fysiske aktiviteten utfordret av mer statiske og stillesittende belastninger på jobb. Det er en større tendens til innaktivitet i samfunnet generelt. Nettopp her oppstår behovet for en mer tilrettelagt og motiverende tilgang til trening. Her er fysioterapeuter eksperter og Fokusklinikken stedet å oppsøke.

 

Flere artikler: