96% er fornøyd, 91% er bedre av behandlingen

Fokusklinikken har innhentet resultatene fra spørreundersøkelsen, som ble gjennomført fra juni 2017 til november 2018.

Fokusklinikken har innhentet resultatene fra spørreundersøkelsen, som ble gjennomført fra juni 2017 til november 2018.

Som et ledd i vår kvalitetssikring

I perioden fra juni 2017 til november 2018 har Fokusklinikken sendt ut spørreskjema per e-post til alle nye pasienter, som har sagt seg villig til å delta på spørreundersøkelsen, 4 uker etter at pasienten oppsøkte oss første gang. Dette har vi gjort for å kvalitetssikre oss selv. Hensitet er å se hva vi gjør bra, men aller viktigst, hvilke områder vi kan forbedre oss på, både for den enkelte terapeut og for klinikken som helhet.

Vi vil rette en stor takk til alle som har satt av tid til å delta på undersøkelsen! Slik kan vi bli enda bedre i fremtiden.

Gjennom spørreundersøkelsen kartlegger Fokusklinikken viktige faktorer som vi mener er avgjørende for å oppnå et så godt behandlingsresultat som mulig, og dermed fornøyde pasienter.


Ydmyke og stolte av overveldende resultater

Fokusklinikken er meget godt fornøyd med resultatene

Fokusklinikken er meget godt fornøyd med resultatene

Spørreundersøkelsen er blitt besvart frivillig og anonymisert. Vi kan ikke utelukke at enkelte av de som har deltatt i undersøkelsen har valgt å delta på bakgrunn av spesielt positive eller spesielt negative erfaringer, og at flere i mellomgruppen avstår fra deltakelse. Dette er etter vår tolkning den største feilkilden.

Gitt at dataene vi har innhentet og resultatene skulle gi et nyansert og riktig bilde av våre pasienters erfaringer, er vi både ydmyke og stolte over de gode og positive resultatene og hyggelige tilbakemeldingene vi har mottatt. Et stort klapp på skulderen til våre terapeuter og resepsjonisten, som hver dag yter en stor innsats.  

Til tross for de gode resultatene, ser vi også at vi kan forbedre oss på enkelte områder. Fokusklinikken vil derfor iverksette nødvendige tiltak for å forbedre disse fortløpende.

15 spørsmål og resultater

I spørreundersøkelsen ble det stilt i alt 15 spørsmål. Av totalt 211 pasienter som mottok spørreskjemaet på mail etter 4 uker, var det 79 pasienter som fullførte spørreundersøkelsen.  

Spørsmålene var følgende (resultat i parentes):

·      Hvor fornøyd var pasienten med behandlingen (96% fornøyd)

·      Hvilken nytte har pasienten hatt av behandlingen (91% bedre)

·      Pasientens inntrykk av den enkelte terapeut: 1,09 (1-5 der 1 er best)

·      Ville pasienten anbefale sin terapeut til andre med tilsvarende plager (97% ville anbefalt videre)

·      Inntrykket av klinikken forøvrig:

o   Renhold: 1,25 (1-5 der 1 er best)

o   Mottagelse: 1,16 (1-5 der 1 er best)

o   Hvor enkelt/vanskelig det var å bestille første time: 1,18 (1-5 der 1 er best)

o   Hvor enkelt/vanskelig det var å finne frem til klinikken: 1,54 (1-5 der 1 er best)

o   Forståelse av hva vi kunne hjelpe pasienten med (100% svarte JA)

o   Forståelse av behandlingsplan (91% svarte JA)

o   Forståelse av tiltak pasienten selv burde igangsette etter første konsultasjon (94% svarte JA)

·      I tillegg har vi stilt spørsmål omkring pasientens arbeidsevne og medisinbruk før behandlingsstart og 4 uker etter første besøk. Resultatene viste at mange hadde plager som påvirket sin evne til å utføre jobben, til tross for at få av disse var sykemeldte. Flere brukte også smertestillende medisiner ved behov før behandlingsstart. Etter 4 uker var det få som hadde plager som påvirket arbeidsevnen, og de færreste brukte smertestillende medisiner.

Fokusklinikkens ansatte håper at flere klinikker i samme bransje kan gjennomføre tilsvarende undersøkelser og offentliggjøre disse. Dette vil gi oss et bedre sammenligningsgrunnlag i fremtiden.

 

Flere artikler: